Godzilla Glue – Hybrid

SHORTNAME: Gzg

Godzilla Glue – Hybrid – Gzg

Godzilla Glue by Pua Mana 1st Hawaiian Pakall Seed Bank is a blend of Gorilla Glue #4 from Amazon Organics and Pua Mana‰Ûªs own Killa Kine King Kamehameha Kailua-Kona Gold. This sticky, tropical coupling produces monstrous green stalks with fat, resinous colas that reek of pungent earth and pine with a hint of sweet tropical breeze. Godzilla Glue‰Ûªs powerful euphoria is suited for seasoned consumers. It can become rather sedative with continued consumption, so enjoy Godzilla Glue with care. This strain‰Ûªs high-THC content and robust genetics make it a welcome challenge for strain hunters and heavyweights.

FLAVORS: Sweet , Tropical , Earthy , Pungent , Spicy/Herbal

MAKES YOU FEEL: Euphoric , Focused , Happy , Relaxed, Uplifted

HELPS WITH Depression , Headaches , Nausea , Pain , Stress

NEGATIVE EFFECTS: Dry Eyes , Dry Mouth , Headache , ,

PARENTS: Original Glue, Kona Gold, , , ,

GROWING INFO:
DIFFICULTY:
HEIGHT:
YIELD:
FLOWERING:

Author: WeedThought

Leave a Reply

Your email address will not be published.